5/6/2017- 1,2 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Allez 0 3 Kiev 18
8:30 Reds 2 0 Liverpool FC
9:00 Red Wolves 4 1 Red Pharaohs
9:30 Red Mongolz 1 2 Retro FC
10:00 Kiev 18 4 1 Reds
10:30 Liverpool FC 1 2 Allez
11:00 Retro FC 1 1 Red Wolves
11:30 Red Pharaohs 2 3 Red Mongolz

 

 5/13/2017- 3,4 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Reds  1 Retro FC
8:30 Kiev 18  0  1 Red Pharaohs
9:00 Liverpool FC  3  1 Red Mongolz
9:30 Allez  0  1 Red Wolves
10:00 Retro FC  1  0 Kiev 18
10:30 Red Pharaohs  1  0 Reds
11:00 Red Wolves  1  1 Liverpool FC
11:30 Red Mongolz  1  0 Allez

 

 5/19/2017- 5,6 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
15:00 Liverpool FC  3 Red Pharaohs
15:30 Red Mongolz  0 Kiev 18
16:00 Retro FC  4 Allez
16:30 Reds  0 Red Wolves
17:00 Kiev 18  0 Liverpool FC
17:30 Red Pharaohs  0 Retro FC
18:00 Red Wolves  0 Red Mongolz
18:30 Allez  2 Reds

 

5/26/2017- 7,8 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Retro FC  3 Liverpool FC
8:30 Reds  1 Red Mongolz
9:00 Red Pharaohs  2 Allez
9:30 Kiev 18  1 Red Wolves
10:00 Liverpool FC  3 Reds
10:30 Red Mongolz  3 Retro FC
11:00 Allez  1 Kiev 18
11:30 Red Wolves  0 Red Pharaohs

 

6/3/2017- 9,10 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Red Pharaohs  0 Reds
8:30 Red Wolves  1 Retro FC
9:00 Allez  0 Liverpool FC
9:30 Kiev 18  1 Red Mongolz
10:00 Reds  0 Red Wolves
10:30 Retro FC  2 Red Pharaohs
11:00 Red Mongolz  2 Allez
11:30 Liverpool FC  0 Kiev 18

 

6/10/2017- 11,12 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Kiev 18  4 Reds
8:30 Red Mongolz  0 Red Pharaohs
9:00 Liverpool FC  1 Retro FC
9:30 Allez  2 Red Wolves
10:00 Reds  2 Red Mongolz
10:30 Retro FC  1 Kiev 18
11:00 Red Pharaohs  2 Allez
11:30 Red Wolves  1 Liverpool FC

 

6/17/2017- 13,14 тойрог

Цаг Багийн нэр Тх Тх Багийн нэр
8:00 Kiev 18     Red Pharaohs
8:30 Allez     Retro FC
9:00 Liverpool FC     Red Mongolz
9:30 Red Wolves     Kiev 18
10:00 Reds     Allez
10:30 Red Pharaohs     Liverpool FC
11:00 Red Mongolz     Red Wolves
11:30 Retro FC     Reds

 

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Онцлох видео

© 2010-2019 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. "Ливэрпүүлийн Хөгжөөн Дэмжигчдийн Клуб" ТББ   Мэдээ илгээх